Zpráva z Válné hromady oddílu stolního tenisu 2024

0
22

Dne 16. května 2024 se konala VH odd. stolního tenisu. VH zahájil předseda oddílu Ivan Vysocký, který uvítal všechny přítomné a přednesl program VH. Po zvolení návrhové a mandátové komise, komise konstatovala, že VH je usnášeníschopná. VH vzala na vědomí zprávu předsedy pro VH TJ a zprávu o hospodaření oddílu. VH schválila rozpočet na rok 2024, zvolila delegáty na VH TJ Ostrov – pana Provazníka Jana a Ježka Tomáše. Schválila návrh na odměnu předsedovi oddílu v plné výši, žádost o dotaci od TJ na náklady spojené se soutěžemi. Dále schválila přihlášky do soutěží a to: Divize, KP první třídy, KP druhé třídy a okresní přebor. Odsouhlasená výše členských příspěvků se stanovením termínů plateb: 15 – 30. října a 14 – 28.února.
Roční příspěvky: Dospělí 3000,- Kč Mládež 1500,- Kč Nehrající soutěže1500,- Kč. Na závěr VH předal předseda oddílu z pověření KKSST družstvu „B“ diplomy za umístění na prvním místě v KP 2.třídy s právem postupu do KP 1. Foto : Zleva Předseda Ivan Vysocký, Michal Landiga, Ing. Jindřich Dvořák, Mgr. Pavel Vařečka a Miroslav Zika

Ivan Vysocký